ใบอนุญาตขับขี่สำหรับชาวต่างชาติ ขออย่างไร ปี 2023 ?

ใบอนุญาตขับขี่สำหรับชาวต่างชาติ

ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยแล้วต้องการจะเช่ารถขับ หรือชาวต่างชาติที่มาพำนักอาศัยในไทยที่มีความประสงค์อยากจะขับรถในไทย ถ้าอยากจะทำใบขับขี่ในไทย หรือ ใบอนุญาตขับขี่สำหรับชาวต่างชาติ ขออย่างไร ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ใบอนุญาตขับขี่สำหรับชาวต่างชาติ
ใบขับขี่สำหรับชาวต่างชาติ ขออย่างไร

สำหรับชาวต่างชาติทุกคนที่ต้องการเช่า หรือซื้อรถในประเทศไทย แต่ยังไม่มีใบขับขี่สากล หรือใบขับขี่ในไทย จะต้องไปดำเนินการขอใบอนุญาตขับขี่กับทางกรมการขนส่งก่อน จึงจะขับขี่รถในประเทศไทยได้ โดยเอกสารที่ต้องเตรียมและขั้นตอนการขอทำใบอนุญาติขับขี่มีดังนี้

คุณสมบัติของชาวต่างชาติผู้ที่จะขอใบอนุญาตขับขี่

 1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 2. ไม่เป็นผู้มีร่างกาย บกพร่อง เช่น ตาบอด ตาบอดสี หรือหูหนวก

ใบอนุญาตขับขี่สำหรับชาวต่างชาติ ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

 • หนังสือเดินทางที่ได้รับ VISA ประเภท NON – IMMIGRANT แทนบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรูปถ่าย
 • หนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย จากสถานทูต หรือหน่วยราชการ แทนสำเนาทะเบียนบ้านหรือใบสำคัญถิ่นที่อยู่ พร้อมรูปถ่าย 
 • ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าผู้ขอทำใบขับขี่ไม่มีโรคประจำตัวอันอาจเป็นอันตรายขณะขับรถ และไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือน

ทั้งนี้ ชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาตขับขี่สากลไม่จำเป็นต้องขอใบอนุญาตขับขี่ในประเทศไทยก็ได้ สามารถขับขี่รถได้เลย

ขั้นตอนการทำใบอนุญาตขับขี่สำหรับชาวต่างชาติ

 1. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐานประกอบคำขอ รวมทั้งรูปถ่าย
 2. ทดสอบสายตาบอดสี
 3. เข้ารับการอบรมโดยใช้เวลาอบรม 2 ชั่วโมงเพื่อให้รู้เกี่ยวกับกฎหมายจราาจรทางบก , กฎหมายว่าด้วยรถยนต์และการขับรถที่ถูกต้องปลอดภัย
 4. ทดสอบสายตาบอดสี โดยอ่านแผ่นสีในชุดทดสอบ
 5. สอบข้อเขียนเกี่ยวกับข้อบังคับในการเดินรถ
 6. ทดสอบขับรถ
 7. เสียค่าธรรมเนียมคำขอ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ และ รอรับใบอนุญาตขับขี่

ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถประเภทไหนบ้างที่จะได้รับสิทธิยกเว้นการทดสอบข้อเขียนและขับรถ?

ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย การขนส่งทางบกซึ่งยังไม่หมดอายุ พร้อมภาพถ่าย

 • ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วย รถยนต์ทหาร
 • ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายระหว่างประเทศ สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือรถจักรยานยนต์
 • ผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายระหว่างประเทศ ที่ต่างประเทศเป็นผู้ออกให้และยังไม่หมดอายุ พร้อมภาพถ่าย

ทั้งนี้ ใบอนุญาตขับรถจากต่างประเทศจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือแปลเป็นภาษาไทย พร้อมรับรองคำแปลโดยสถานทูตของประเทศที่ออกใบอนุญาตให้

ชาวต่างชาติต้องการเช่ารถขับในไทยต้องทำอย่างไรบ้าง
ชาวต่างชาติต้องการเช่ารถขับในไทยต้องทำอย่างไรบ้าง

ชาวต่างชาติต้องการเช่ารถขับในไทยต้องทำอย่างไรบ้าง?

ในกรณีที่ต้องการมาท่องเที่ยวเพียงชั่วคราว หากมีใบขับขี่สากลแล้ว ก็สามารถใช้ใบอนุญาติขับขี่สากล หรือแสดงใบอนุญาตขับขี่จากประเทศต้นทางได้เลย นอกจากนี้ยังมีเอกสารที่ต้องใช้สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องการเช่ารถในไทยดังนี้

 • บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต
 • ใบขับขี่รถยนต์
 • ตั๋วเครื่องบิน ขาไปและกลับ (ขึ้นอยู่กับแต่ละผู้ให้บริการเช่ารถ)

ทั้งนี้ ผู้เช่ารถยนต์ชาวต่างชาติต้องมีความชำนาญในการขับรถในระดับดี โดยเฉพาะในประเทศที่มีการขับรถพวงมาลัยซ้าย เพราะที่ไทยจะเป็นการขับแบบขวา จึงอาจทำให้เกิดความสับสน และเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย

ดูเพิ่มเติม

>> วิธีทำใบขับขี่สากล 2566 ทำที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.dlt.go.th/th/

Carpuchino – รถยนต์ รถยนต์ไฟฟ้า และการท่องเที่ยว

ใบอนุญาตขับขี่สำหรับชาวต่างชาติ ขออย่างไร ปี 2023 ?
Scroll to top