ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน ต่ออายุล่วงหน้าได้ไหม

ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน

ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน ในการต่ออายุใบขับขี่ จะถูกแยกออกได้เป็น 3 กรณีตามระยะเวลาที่ขาด ดังนี้ครับ

1. ผู้ขับขี่สามารถต่ออายุใบขับขี่ก่อนหมดอายุได้ล่วงหน้า 3 เดือน หรือภายใน 1 ปีหลังจากหมดอายุไปแล้ว

2. หากใบขับขี่หมดอายุไปแล้วเกินกว่า 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ผู้ขับขี่จะต้องสอบข้อเขียนใหม่ โดยการสอบข้อเขียน ข้อสอบจะมีอยู่ 50 ข้อ ผู้ขับขี่จะต้องตอบให้ถูก 45 ข้อจาก 50 ข้อ ถึงจะผ่านเกณฑ์การสอบใบขับขี่

3. กรณีที่ใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี ผู้ขับขี่ต้องสอบข้อเขียน และสอบภาคปฏิบัติทั้ง 3 ท่าใหม่ เช่นเดียวกับผู้ที่ขอรับใบขับขี่เป็นครั้งแรก โดยจะต้องทำการทดสอบดังนี้

  • ท่าที่ 1 จอดรถตรงจุด
  • ท่าที่ 2 ถอยรถเข้าซอง (หักพวงมาลัยได้ไม่เกิน 7 ครั้ง)
  • ท่าที่ 3  ทางเทียบขนานทางเท้า

ที่สำคัญอย่าลืมเตรียมใบรับรองแพทย์ไปด้วยนะครับ

ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน 2566
ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน 2566

สำหรับ หลักฐานประกอบคำขอต่ออายุใบขับขี่ มีดังนี้

1. ใบขับขี่เดิม หรือใบแทน

2. บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา

  1. เมื่อหลักฐานพร้อม ก็สามารถไปดำเนินการต่อได้เลยครับ โดยขั้นตอนการดำเนินการ มีดังนี้
    ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ

2. ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

– ทดสอบการมองเห็นสี ที่จำเป็นในการขับรถ ซึ่งก็คือ การมองเห็น สีเขียว เหลือง แดง

– ทดสอบสายตาทางลึก โดย ผู้ขับขี่จะต้องปรับแท่งแนวตั้งให้ขนานกันได้มากที่สุด

– ทดสอบสายตาทางกว้าง ผู้ขับขี่จะต้องสามารถบอกสีที่มุมตา โดยล็อกหน้าตรงได้อย่างถูกต้อง

– ทดสอบปฎิกิริยาเท้า (ความสามารถในการใช้เบรคเท้า)

3. เข้ารับการอบรมกฎจราจร 1 ชั่วโมง

4. ผู้ขับขี่ชำระค่าธรรมเนียมจำนวน 605 บาท 

– ค่าใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ 500 บาท 

– ค่าถ่ายรูปและพิมพ์บัตร 100 บาท

– ค่าคำร้อง 5 บาท

พร้อมถ่ายรูปพิมพ์ใบขับขี่ และรับใบขับขี่

ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน คงจะทราบคำตอบกันไปแล้วนะครับ “การต่ออายุใบขับขี่ไม่ใช่เรื่องยาก”  ที่สำคัญอย่าปล่อยให้ใบขับขี่หมดอายุก่อนแล้วแล้วจึงไปดำเนินการต่ออายุนะครับ สามารถไปต่อใบขับขี่ล่วงหน้าได้เลย เพราะมีความเสี่ยงสูงที่จะโดนตำรวจจับ ในข้อหาขับขี่รถยนต์โดยที่ใบขับขี่หมดอายุนะครับ

ใบขับขี่หมดอายุ

ใบขับขี่ มีกี่ประเภท อะไรบ้าง

ใบขับขี่ สามารถแยกออกตามประเภทรถยนต์ที่ใช้งาน ดังนี้

1. ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว, ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อชั่วคราว และใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว อายุ 2 ปี ค่าธรรมเนียม 200 บาท

2. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ได้จากการต่อใบขับขี่หลังจากใช้ใบขับขี่ชั่วคราวครบ 2 ปี ซึ่งจะมีอายุใช้ได้ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 500 บาท

3. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล ต่ออายุจากใบขับขี่รถยนต์สามล้อจากชนิดชั่วคราว ไปเป็นชนิด 5 ปี ค่าธรรมเนียม 250 บาท

4. ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ เช่น รถแท็กซี่ ต้องเป็นผู้มีใบขับขี่อยู่แล้ว โดยใบขับขี่จะมีอายุ 3 ปี ค่าธรรมเนียม 300 บาท

5. ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ หรือ รถตุ๊กตุ๊ก ต้องเป็นผู้มีใบขับขี่อยู่แล้ว โดยใบขับขี่จะมีอายุ 3 ปี ค่าธรรมเนียม 150 บาท

6. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ต่ออายุใบขับขี่รถจักรยานยนต์จากชนิดชั่วคราว ไปเป็นชนิด 5 ปี ค่าธรรมเนียม 250 บาท

7. ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ เช่น วินมอเตอร์ไซค์ ต้องมีใบขับขี่รถจักรยายนยนต์ส่วนบุคคลก่อน โดยใบขับขี่จะมีอายุ 3 ปี ค่าธรรมเนียม 150 บาท

8. ใบอนุญาตขับรถบดถนน ต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก อบรมการขับรถอย่างปลอดภัย และมารยาทในการขับรถ ใบขับขี่มีอายุ 5 ปี / ค่าธรรมเนียม 250 บาท

9. ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์ มีอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 250 บาท

10. ใบอนุญาตขับรถชนิดอื่น นอกจากที่กล่าวมาในข้อ 1 ถึง ข้อ 9 โดยจะมีอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 100 บาท

11. ใบขับขี่สากล ต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ชนิด 5 ปี หรือตลอดชีพ จึงจะสามารถยื่นขอทำใบขับขี่สากลได้ โดยใบขับขี่สากลจะมีอายุ 1 ปี ค่าธรรมเนียม 500 บาท

ขอบคุณข้อมูลจาก https://www.dlt.go.th/th/


Carpuchino – รถยนต์ รถยนต์ไฟฟ้า และการท่องเที่ยว

ใบขับขี่หมดอายุ ต้องต่อภายในกี่วัน ต่ออายุล่วงหน้าได้ไหม
Scroll to top