วิธีทำใบขับขี่สากล 2566 ทำที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

วิธีทำใบขับขี่สากล 2566

กับคำถามที่ว่า วิธีทำใบขับขี่สากล 2566 ทำที่ไหน ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ใช้เอกสารอะไรบ้าง ใบขับขี่สากล ใช้ได้นานเท่าไหร่ มีอายุปี่ปี ใช้เที่ยวประเทศอะไรได้บ้าง เรารวบรวมคำตอบไว้ให้แล้วครับ

กระแสการท่องเที่ยวต่างประเทศเริ่มกลับมาอีกครั้ง หลังโควิดเริ่มกลายเป็นโรคประจำถิ่น ซึ่งทำให้การเช่ารถขับท่องเที่ยวในต่างประเทศเริ่มกลับมาเป็นที่นิยมอีกรอบ เพราะง่ายต่อการวางแผนการเดินทางท่องเที่ยว ซึ่งใบขับขี่สากลนี่แหละครับ คือหัวใจสำคัญของการวางแผนเที่ยวต่างประเทศเลย เพราะถ้าเราอยากเช่ารถเที่ยวต่างประเทศ แต่ไม่มีใบขับขี่ ก็จะไม่สามารถเช่ารถขับได้

ใบขับขี่ระหว่างประเทศ (International Driving Permit หรือ IDP) คืออะไร

ใบขับขี่ระหว่างประเทศ หรือใบขับขี่สากล (International Driving Permit หรือ IDP) คือ เอกสารที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อให้ผู้ที่ถือครองสามารถขับขี่ยานพาหนะได้ในประเทศ/ดินแดนที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิด ซึ่งจะต้องใช้ควบคู่กับใบขับขี่ภายในประเทศ เพื่อให้ผู้ขับขี่สามารถขับรถออกนอกประเทศได้อย่างถูกกฎหมายด้วย

ใบขับขี่สากล 2566
ใบขับขี่สากล 2566

โดยรูปร่างหน้าตาของใบขับขี่สากล จะไม่ได้เป็นบัตรเหมือนใบขับขี่ของประเทศไทยนะครับ แต่จะมีลักษณะคล้าย ๆ สมุดขนาดใหญ่กว่าพาสปอร์ตไม่มาก ข้างในสมุดจะมีข้อมูลสำคัญของ ทั้งภาพถ่าย ข้อมูลส่วนตัว พร้อมคำแปลในหลายภาษา ซึ่งเราจะต้องพกติดตัวไว้ทุกครั้งเมื่อขับรถในต่างประเทศ 

เพราะหากเจ้าหน้าที่ในประเทศที่เรากำลังขับรถเดินทางอยู่ ขอเรียกดูใบขับขี่ เราจะต้องมีไว้แสดงตลอดเวลา มิเช่นนั้น อาจโดนจับ ปรับ และอาจถูกดำเนินคดีได้เลย

วิธีทำใบขับขี่สากล 2566

การขอรับใบขับขี่ระหว่างประเทศ หรือใบขับขี่สากล ต้องทำการจองคิวล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue หรือผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น หลังจากจองคิว ให้เตรียมหลักฐานประกอบคำขอ และทำตามขั้นตอนการดำเนินการดังนี้

เอกสารทําใบขับขี่สากล 2566

หลักฐานประกอบคำขอรับใบขับขี่ระหว่างประเทศ หรือใบขับขี่สากล ได้แก่

 1. หนังสือเดินทาง เล่มที่ใช้ในการเดินทาง ประวัติหน้าที่แก้ไข (ฉบับจริง)  ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
 2. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)  ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
 3. ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล(ชนิด 5 ปี)หรือตลอดชีพ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล (ชนิด 5 ปี) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ หรือตลอดชีพ ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ (ฉบับจริง) ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยกรมการขนส่งทางบก ซึ่งยังไม่หมดอายุหรือใบแทนใบอนุญาตดังกล่าว (ฉบับจริง) แล้วแต่กรณี
 4. รูปถ่าย 2 นิ้ว (4 x 6 ซม.) จำนวน 2 รูป (เป็นรูปถ่ายที่ไม่เคลือบมัน ประทับตราราชการติด) ซึ่งเป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน
 5. ค่าธรรมเนียม 505 บาท
วิธีทำใบขับขี่สากล
วิธีทำใบขับขี่สากล 2566

ใบขับขี่สากล 2566 มีขั้นตอนการทำอย่างไร?

ขั้นตอนการดำเนินการขอรับใบขับขี่ระหว่างประเทศ หรือใบขับขี่สากล หลังเตรียมเอกสารครบแล้วมีดังนี้

 1. ตรวจสอบเอกสาร และออกคำขอ
 2. ชำระค่าธรรมเนียม (ปิดรับชำระเงิน 15.30 น.)
 3. จัดทำต้นขั้วใบขับขี่
 4. จ่ายใบขับขี่

กรณีไม่สามารถมาดำเนินขอรับใบขับขี่ระหว่างประเทศ หรือใบขับขี่สากลการด้วยตนเอง ให้เตรียมหลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้ 

 1. สำเนาเอกสารตามข้อ 1-3 ของผู้มอบอำนาจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 2. หนังสือมอบอำนาจ (ฉบับจริง) พร้อมระบุประเทศที่จะเดินทาง และติดอากรแสตมป์ 10 บาท (สามารถซื้อที่หน้าช่องบริการ)
 3. รูปถ่าย 2 นิ้ว (4 x 6 ซม.) จำนวน 2 รูป (เป็นรูปถ่ายที่ไม่เคลือบมัน ประทับตราราชการติด) ซึ่งเป็นรูปถ่ายครึ่งตัวหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีเข้ม และไม่ใส่ผ้าคลุมใบหน้าหรือผ้าโพกศีรษะ เว้นแต่ผู้ซึ่งมีความจำเป็นตามศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมของศาสนาของตน และถ่ายก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 6 เดือน
 4. บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ฉบับจริง) ซึ่งยังไม่สิ้นอายุ
 5. ค่าธรรมเนียม 505 บาท 
 6. สำเนาหลักฐานการแก้ไขชื่อ-สกุล คำนำหน้า ยศ ในกรณีที่เอกสารตามข้อ 1-3 ของผู้มอบอำนาจไม่ตรงกัน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

ใบขับขี่สากล ทำที่ไหน?

 • ส่วนกลางติดต่อได้ ณ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5
 • ส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกจังหวัด
 • ข้อมูลเพิ่มเติม DLT Call Center 1584

ใบขับขี่สากล เอาไปใช้ประเทศไหนได้บ้าง?

ในปัจจุบัน ชาวไทย และชาวต่างชาติจากประเทศภาคี สามารถขอใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ หรือใบขับขี่ต่างประเทศ เพิ่มขึ้นอีก 35 ประเทศ รวมเป็น 136 ประเทศ เนื่องจากตามอนุสัญญาเจนีวาเดิม ครอบคลุม 101 ประเทศ ส่วนอนุสัญญาใหม่ เวียนนา1968 ครอบคลุม 84 ประเทศ โดยสามารถเข้าไปดูรายชื่อประเทศที่ยอมรับใบอนุญาตขับขี่สากลได้ที่นี่ ประเทศที่ยอมรับใบอนุญาตขับขี่สากล

ใบขับขี่สากล ใช้ได้นานเท่าไหร่ มีอายุกี่ปี?

ใบขับขี่ระหว่างประเทศ หรือใบขับขี่สากล มีอายุเพียง 1 ปี นับจากวันที่กรมการขนส่งทางบกออกให้ และก่อนที่จะไปใช้รถบนท้องถนน ไม่ว่าจะในประเทศไทน ต้องศึกษากฎจราจรของประเทศนั้น ๆ ให้เรียบร้อยด้วยนะครับ เช่น ขับพวงมาลัยด้านซ้าย หรือด้านขวา ศึกษาป้ายและสัญญาณจราจรต่าง ๆ 

ที่สำคัญ ต้องขับรถด้วยความไม่ประมาท และเมาไม่ขับเด็ดขาดนะครับ

ดูเพิ่มเติม

>> ใบอนุญาตขับขี่สำหรับชาวต่างชาติ ขออย่างไร ปี 2023 ?

Carpuchino – รถยนต์ รถยนต์ไฟฟ้า และการท่องเที่ยว

วิธีทำใบขับขี่สากล 2566 ทำที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง?
Scroll to top